Presto 0.141t Documentation

6. Presto on AWS

6. Presto on AWS